Różne oblicza krzywdzenia i zaniedbywania dzieci

Należność za uczestnictwo w szkoleniu w wysokości:

1420 zł netto + 23 % VAT/osobę (jeśli ma zastosowanie), zobowiązujemy się wpłacić na konto: 

NBP O/O Kraków  80 1010 1270 0010 4913 9800 0000

po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. Ww. potwierdzenie wysyłane jest na co najmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W dokumencie przelewu należy podać nazwę, datę szkolenia, nazwisko uczestnika.

Jednostki sektora finansów publicznych dokonują płatności przelewem na ww. konto po otrzymaniu faktury, która zostanie wystawiona w ostatnim dniu szkolenia, z 14 dniowym terminem płatności, liczonym od daty wystawienia faktury, pod warunkiem zaznaczenia tego w formularzu.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

IES zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie od 30 dni do 14 dni przed szkoleniem, skutkuje obciążeniem firmy/organizacji/instytucji zgłaszającego uczestnika 50% kosztów szkolenia. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem firmy/organizacji/instytucji zgłaszającego uczestnika całością kosztów szkolenia.

Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) podmiot zgłaszający powierza zgłoszone za pośrednictwem niniejszego zamówienia dane osobowe osób zgłoszonych, w celu realizacji szkolenia oraz w celu wystawienia zaświadczeń/certyfikatów. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach związanych z organizacją szkolenia przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków. Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oświadcza, że będzie przetwarzał dane zgodnie z RODO w szczególności zapewni określone w przepisach prawa środki bezpieczeństwa.

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, z siedzibą przy ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków, jako administrator danych osobowych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej.


Oświadczam, iż wraz z materiałami dotyczącymi realizacji szkolenia otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną dotyczącą postępowania z moimi danymi osobowymi oraz prawami i obowiązkami przysługującymi mi z tego tytułu.

Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia. Dane będą przetwarzane na czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami. W sprawach spornych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych: tel. 12 6185726, e-mail iod@ies.gov.pl.